Tặng các bạn file "QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG" - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Tuesday, January 28, 2020

Tặng các bạn file "QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG"Hôm nay, tôi tặng các bạn file "QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG", tuy không phải là phần mềm gì, nhưng cũng tạo được niềm vui cho các bạn. Nhiều người vẫn nghĩ rằng Excel chỉ là những bảng tính với những hàm, công thức khô khan, thì hôm nay có thể các bạn sẽ nghĩ khác về nó!

Link tải thư mục : Tại đây

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Đây là File Excel có sử dụng Macro vì vậy, khi tải file về, tại mục Macro Security... các bạn nhớ phải cài ở chế độ LOW (hoặc MEDIUM) trước khi sử dụng nhé!

File này có sử dụng các bài nhạc, vì vậy, nếu các bạn nào muốn "ồn ào" một tí thì tải luôn cái file "Media" tại đường dẫn dưới đây về, sau đó các bạn giải nén và để thư mục Media này chung với thư mục chứa file "Quay_So_GPE" này nhé!
Link tải thư mục : Tại đây


Các bạn nhập số (chương trình cho phép nhập tối đa 999 số, các bạn có thể tùy chỉnh trong code) và QUAY SỐ thôi. Click vào nút DỪNG LẠI để chọn số may mắn. Các bạn có thể thao tác toàn bộ bằng phím ENTER hoặc phím SPACEBAR để quay số và chọn số.

Khi số được chọn sẽ hiển thị trên LISTBOX, các bạn có thể xóa số đó nếu người may mắn không có mặt tại đó bằng cách double click vào ngay số đó.

Chúc các cảm nhận được sự thú vị vui vẻ với chương trình này!

Link tải thư mục : Tại đây

Các câu lệnh chính trong VBA:


Private Sub NhapPhieu_1_Click()
 Set DicItem1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 DictCount = 0: k = 0
 LbTieuDe.Visible = False
 LbNTT.Visible = False
 SoPhieu_1.Visible = False
 LbNMM.Caption = LbNMM.Caption & " / " & SoPhieu_1
 LbHD.Visible = False
 NhapPhieu_1.Visible = False
 LbNMM.Visible = True
 STT_1.Visible = True
 With Start_1
  .Caption = QS.Caption: .BackColor = 49152
  .Enabled = True: .Visible = True: .SetFocus
 End With
 CmdReSet_1.Visible = True
 Call PlayMusic
 MS = 2
End Sub

Private Sub Start_1_Click()
 With Start_1
  Call StopYeah
  CC = .Caption
  CmdReSet_1.Visible = False
  If CC = BD.Caption Or CC = QS.Caption Then
   .Caption = DL.Caption: .BackColor = 255
   If k = 0 Then DictCount = Val(SoPhieu_1)
   If DictCount = 0 Then UniMsgBox MsgEnd.Caption, vbCritical, "Thông báo": _
   CmdReSet_1.Visible = True: .Enabled = False: Call StopMusic: Exit Sub
   Call PlayMusic
   Solan = Val(Solan) + 1
   LbNMM.Caption = NMM.Caption & WorksheetFunction.Max(Solan, 1) & " / " & SoPhieu_1
   If DicItem1.Count = 0 Then
    For i = 1 To DictCount
     DicItem1.Add i, i
    Next
   End If
   Do
    Randomize
    iRnd = Int((DicItem1.Count) * Rnd()) + 1
    Nguon = DicItem1.Item(iRnd)
    Sleep 1
    DoEvents
    CC = Start_1.Caption
    If CC = QS.Caption Or GameOver = True Then GoTo Ends
   Loop
Ends:
   If GameOver = True Then Exit Sub
   With ListBox1
    .AddItem .ListCount + 1
    .List(.ListCount - 1, 1) = DicItem1.Item(iRnd)
    .ListIndex = .ListCount - 1
    .Visible = True
   End With
   k = k + 1: DictCount = DictCount - 1
   DicItem1.Remove iRnd
   Call CapNhatDict
   Call PlayYeah
  ElseIf CC = DL.Caption Then
   Call PlayMusic
   .Caption = QS.Caption: .BackColor = 49152
   MS = Val(MS) + 1: MS = IIf(MS > 9, 2, MS)
   CmdReSet_1.Visible = True
   LbNMM.ForeColor = 255
  End If
 End With
End Sub

Private Sub CapNhatDict()
 DicItem2 = Join(DicItem1.Items, " "): DicItem2 = Split(DicItem2, " ")
 Set DicItem1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
 For i = 0 To UBound(DicItem2)
  DicItem1.Add i + 1, DicItem2(i)
 Next
End Sub


Link tải thư mục : Tại đây

👍Các bạn tải App Quản Trị Excel cài trực tiếp trên điện thoại Iphone và Android mới nhất tại đây : https://www.quantriexcel.info/p/than-gui-cac-ban-tai-quantriexcel.html
👍Các bạn tham khảo hướng dẫn tải file trên Quản Trị Excel tại đây: http://www.quantriexcel.info/2018/11/huong-dan-tai-file-tren-quan-tri-excel.html