Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ - Khóa học Excel online ( Google Driver Link ) - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Friday, May 22, 2020

Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ - Khóa học Excel online ( Google Driver Link )

Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ - Khóa học Excel online ( Google Driver Link )


Làm quen thanh công cụ; Nhập, xóa, bảo mật, lưu trữ, khôi phục dữ liệu.
Làm việc trên bảng tính (Worksheet) và quản lý dữ liệu (Manage Data).
Tính toán nhanh với 9 hàm (Functions) thông dụng.
Làm việc với biểu đồ (Charts) và các định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format).
PivotTables và PivotCharts: Ứng dụng để làm báo cáo nhanh, chính xác.
Nhân đôi hiệu suất công việc với các thủ thuật Excel.

Khóa học 1 : Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ


Khóa học 2: Khóa học Excel online :

#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: