TỔNG HỢP CÁC HÀM TRONG EXCEL CƠ BẢN NÂNG CAO - QUẢN TRỊ EXCEL

QUẢN TRỊ EXCEL

Chào mừng các bạn đến với QuanTriExcel.info - Không gì là Không thể... Về thủ thuật Excel, học lập trình VBA, phần mềm chuyên dụng, kế toán, kĩ năng sống ...

Search This Blog

Friday, July 31, 2020

TỔNG HỢP CÁC HÀM TRONG EXCEL CƠ BẢN NÂNG CAO

TỔNG HỢP CÁC HÀM TRONG EXCEL CƠ BẢN NÂNG CAO
✅ Các hàm excel toán học - MATH FUNCTIONS
ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương).
EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất
EXP (number) : Tính lũy thừa cơ số e của một số
FACT (number) : Tính giai thừa của một số
FLOOR (number, significance) : Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất
GCD (number1, number2, ...) : Tìm ước số chung lớn nhất của các số
INT (number) : Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
LCM (number1, number2, ...) : Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số
LN (number) : Tính logarit tự nhiên của một số
LOG (number) : Tính logarit của một số
LOG10 (number) : Tính logarit cơ số 10 của một số
MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia.
ODD (number): Làm tròn một số đến số nguyên lẻ gần nhất
POWER (number, power) : Tính lũy thừa của một số
PRODUCT(number1, number2, ...) : Tính tích các số
QUOTIENT (numberator, denominator) : Lấy phần nguyên của một phép chia
RAND () : Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
RANDBETWEEN (bottom, top) : Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn
SQRT (number) : Tính căn bậc hai của một số
SQRTPI (number) : Tính căn bậc hai của một số được nhân với Pi
SUM (number1, number2, ...) : Tính tổng các số
SUMIF (range, criteria, sum_range) : Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định
SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …) : Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định[/URL]
SUMPRODUCT (array1, array2, ...) : Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu
SUMSQ (number1, number2, ...) : Tính tổng bình phương của các số
SUMX2MY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của hiệu bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị
SUMX2PY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của tổng bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị
SUMXMY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của bình phương của hiệu các phần tử trong hai mảng giá trị
TRUNC (number, num_digits) : Lấy phần nguyên của một số (mà không làm tròn)
---------------------- 
#quantriexcel
#kynangmoi
#quantriexcel #kynangmoi

No comments:

Post a Comment

Bạn hãy chia sẻ nhận xét ở đây nhé: